SvT, Svensk tidskrift förlags ab

Den antologi vilken den här essän ingick i utgavs 1982, under intryck av ett hotfullt Sovjet och ett djupfryst kallt krig. Hans Bergström skrev då att ingen enstaka förändring skulle betyda mer för frihet och fred än att ”bolsjevikerna tvingades lämna diktaturskapet över Sovjetunionen”. Essän diskuterar också, med referens till Bertil Ohlin, vad som händer om staten tar på sig alltför stora uppgifter. Följden blir överlastning, växande korruption, hårdare intressemotsättningar även via politiken och ett successivt sänkt förtroende för demokratin, när den inte förmår leverera eller ger sig in på områden där individerna vill bestämma själva. (Essä i boken "Demokratins villkor", 1982, Svensk tidskrift förlags ab.)